SignIn
About Us
בזבוז מזון פוגע בכולם
מיכאל מירו משוחח עם מיכל ביטרמן מנכ"לית The Natural Step ישראל, עסק חברתי (חל"צ), הפועל להטמעת קיימות אסטרטגית בחברה הישראלית והנעת שינוי מערכתי במטרה ליצור חברה מקיימת בישראל: חברה בריאה, הוגנת ומאושרת המשגשגת בתוך סביבתה הטבעית.